1. Pravidla

Přístupnost webových stránek

angl. Web Accessibility

Přístupnost webu veřejné správy musí splňovat základní požadavky definované zákonem č. 99//2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Úvod

Požadavky jsou popsané v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2).

Prohlášení o přístupnosti

Povinné subjekty musí na základě §8 zákona o přístupnosti zveřejnit tzv. Prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky na ně kladenými.

V případě prohlášení o přístupnosti internetových stránek se povinnému subjektu nabízí dvě možnosti:

  • Povinný subjekt může pro každou internetovou stránku vydat samostatné prohlášení o přístupnosti, které na dané internetové stránce zveřejní (například povinný subjekt, který spravuje pět internetových stránek, zveřejní a aktualizuje pět prohlášení o přístupnosti, přičemž každé prohlášení o přístupnosti se týká pouze té internetové stránky, na níž je zveřejněno)

  • Povinný subjekt může zveřejnit pouze jedno prohlášení o přístupnosti internetových stránek, které se bude vztahovat na všechny jím spravované internetové stránky. Takové prohlášení o přístupnosti pak bude zveřejněno na jedné z internetových stránek spravovaných povinným subjektem, přičemž další internetové stránky budou na toto prohlášení odkazovat.

Prohlášení o přístupnosti mobilních aplikací povinný subjekt zveřejňuje jedno, a to na některé z jím spravovaných internetových stránek.

Vzorové prohlášení o přístupnosti

Jak vyplnit prohlášení o přístupnosti

Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1)

Během posledních několika let, kdy bylo WCAG 2.0 nejrozšířenější a celosvětově užívanou metodikou, narůstala potřeba reagovat na nové výzvy a zároveň snaha posílit ty oblasti v přístupnosti, které se v předchozím období mohly zdát v metodice upozaděny. Nová verze Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 reaguje na tyto potřeby a doplňuje vzniklé mezery zvláště ve třech oblastech:

  • přístupnost obsahu na mobilních zařízeních,
  • přístupnost pro slabozraké uživatele,
  • přístupnost pro uživatele s kognitivními poruchami nebo poruchami učení.

Metodika WCAG 2.1 vychází z metodiky WCAG 2.0 a je s ní zpětně kompatibilní, což znamená, že internetové stránky, které odpovídají WCAG 2.1, jsou v souladu s WCAG 2.0.

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací se dotýká rozmanité skupiny subjektů. Aby bylo možné vyhovět potřebám této skupiny, dělí se metodika WCAG 2.1 na několik částí, včetně obecných principů, obecných pravidel, měřitelných kritérií úspěšnosti, bohaté sbírky obsahující vhodné techniky, doporučení, zdokumentované časté chyby s příklady, odkazy na zdroje a zdrojové kódy.

Principy

Zcela na vrcholu stojí čtyři principy, které představují základní pilíře přístupnosti internetových stránek. Jsou jimi vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

Pravidla

Pod principy stojí na pomyslné pyramidě třináct pravidel, která představují základní cíle, na které by se měli tvůrci zaměřit, aby svůj obsah zpřístupnili osobám s různými typy postižení. Pravidla sama o sobě nejsou testovatelná, ale jsou jakýmsi rámcem, který tvůrcům pomůže porozumět kritériím úspěšnosti a lépe implementovat techniky přístupnosti.

Kritéria úspěšnosti

Pro každé pravidlo existují testovatelná kritéria úspěšnosti, která umožňují používání WCAG 2.1 v situacích, kde je nutné otestovat obsah z hlediska míry shody s požadavky pravidel WCAG 2.1 v případech, ve kterých se vyžaduje testování požadavků a zajištění shody, např. specifický design. Aby bylo možné vyhovět požadavkům a potřebám rozmanitých skupin v nejrůznějších situacích, existují tři úrovně shody:

  • nejnižší A
  • střední AA
  • nejvyšší AAA

Dostačující a doporučené techniky

Pro každé pravidlo a kritérium úspěšnosti obsažené v samotném dokumentu WCAG 2.1 je uvedeno mnoho technik. Tyto techniky jsou informativního rázu a spadají do dvou kategorií:

  • techniky, které jsou dostačující pro plnění kritérií úspěšnosti
  • doporučené techniky, jež jdou nad rámec toho, co je potřebné pro splnění jednotlivých kritérií úspěšnosti

Všechny tyto části metodiky (principy, pravidla, kritéria úspěšnosti, dostačující a doporučené techniky) se vzájemně doplňují a poskytují komplexní návod, jak zajistit přístupnější internetové stránky a mobilní aplikace.

Web Content Accessibility Guidelinnes (WCAG) 2.1 definuje čtyři základní principy přístupnosti:

Vnímatelnost

Informace a součásti uživatelského rozhraní musí být prezentovány tak, aby je uživatelé byli schopni vnímat.

Ovladatelnost

Všechny součásti uživatelského rozhraní a všechny navigační prvky musí být ovladatelné.

Srozumitelnost

Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.

Stabilita

Obsah musí být dostatečně stabilní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií.

Dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se má za to, že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky harmonizované normy nebo jejich částí, na které byl v Úředním věstníku Evropské komise zveřejněn odkaz.

Harmonizovaná norma EN 301 549 V2. 1.2 požaduje splnění povinností na úrovni A-AA (viz kapitola č. 9 uvedené normy).

Související zdroje

Online nástroje