Design systém4.0

Pro koho je design systém povinný

Implementace design systému gov.cz je povinná pro informační systémy, které podléhají žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému projektu podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a podle usnesení vlády ČR ze dne 27. 1. 2020 č. 86.

Pro lepší představu, kterých úřadů a projektů se povinnost týká, jsou zveřejněny informace ke schvalování projektů eGovernmentu.

Povinnými subjekty (sloučeně pro oba předpisy výše)

JSOU

  • ministerstva,
  • další ústřední orgány státní správy,
  • organizační složky státu jim podřízené,
  • organizace nebo právnické osoby, k nimž příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad plní funkci zakladatele nebo zřizovatele nebo které spadají do jeho působnosti. Jedná se zejména o státní podniky, státní fondy či příspěvkové organizace.

NEJSOU

Jakých informačních systémů se povinnost týká?

Povinnost se týká tzv. „určeného informačního systému“, který je nově definován v § 2 písm. v) zákona o informačních systémech veřejné správy. S výjimkou systémů uvedených v zákoně o informačních systémech veřejné správy podle § 1 odst. 3 a § 1 odst. 4, tedy především:

  • Systémy zajišťující obranu státu, krizové řízení, spravovaných bezpečnostními sbory, atd.
  • Provozní informační systémy mimo spisovou službu, elektronickou poštou, lidské zdroje a účetnictví.

Určený informační systém je takový informační systém veřejné správy, který

  1. využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní,
  2. má vazby na informační systém veřejné správy podle bodu 1, nebo
  3. je určený k poskytování služby informačního systému veřejné správy fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně.

Určený informační systém je tedy typicky systém, který využívá např. základní registry, jiné (agendové) informační systémy veřejné správy, případně další sdílené služby eGovernmentu s centralizovaným rozhraním.

V případě systémů využívajících přístup se zaručenou identitou alespoň 5000 uživateli ročně, se jednoduše řečeno jedná o online služby, které orgán veřejné moci poskytuje přes internet portálovým způsobem podobně, jako to činí například Portál občana.

Často kladené otázky

Kde uvedu použití design systému gov.cz?

Při vyplňování formulářů typu A, B2 a B3 s žádostí o stanovisko OHA naleznete v sekci Shoda s pravidly, standardizace a dlouhodobá udržitelnost tabulku 42: UX/UI uživatelský zážitek a uživatelské rozhraní, kde do kolonky Bude projekt využívat design systém gov.cz? vepíšete ANO a pravidla design systému gov.cz budou pro váš informační systém závazná.

Co když nebudu moci jednotný design systém gov.cz dodržet?

Obdobně jako u ostatních položek formuláře, můžete vyplnit číslo žádosti o výjimku. Žádost o výjimku vyplňujte vždy, pokud existuje objektivní důvod nebýt v souladu s architektonickými principy Národní architektury VS, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury úřadu, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu apod. Pro každý jednotlivý důvod uvádějte jednu žádost o výjimku.

Mám povinnost konzultovat design informačního systému?

Nemáte. Pokud jsou pro vás informace z designsystem.gov.cz dostatečné, nemusíte svůj projekt s námi konzultovat.

Budeme však rádi když nás informujete o plánovaném příp. již spuštěném projektu. Uvítáme i zpětnou vazbu, jak se vám s design systémem pracovalo. Podněty můžete zasílat na design@dia.gov.cz.

Jak se bude posuzovat dodržení design systému gov.cz?

Finální schválení ICT projektů je v pravomoci odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA), který vydává stanoviska.

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu může konzultovat soulad s design systémem s oddělením optimalizace eGovernmentu, které má správu design systému na starost.