1. Pravidla

Pravidla pro umisťování loga

angl. Rules for placing the logo

Návod, kam umisťovat logo na webech veřejné správy nebo na webech projektů z operačních programů.

Úvod

Zde se dozvíte, jaká jsou pravidla pro umisťování log na webech veřejné správy a na projektové webové stránky. Kapitola nepojednává o pravidlech užití log v tiskovinách. K tomu slouží Manuál loga Ministerstva vnitra.

Pravidla pro umisťování log na webech veřejné správy

  • Logo (např. Portál veřejné správy) je vždy umístěno v levé horní části Menu webu.
  • Logo je vždy klikatelné a vede na úvodní stránku webové stránky příslušné organizace nebo projektu.
  • Velikost loga musí být vždy taková, aby byla zaručena jeho čitelnost.
  • Pozadí musí být v kontrastu s logem tak, aby byla zaručena čitelnost loga. Vždy musí být splňována pravidla o přístupnosti.

Pravidla pro umisťování log na webech projektů z operačních programů

Kompletní výčet pravidel pro použití log najdete v dokumentu Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce.

  1. Logotyp EU (znak EU a povinné odkazy) musí být vždy umístěn tak, aby byl zřetelně viditelný. Jeho umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. Na internetové stránce je logotyp EU umístěn tak, aby byl viditelný při otevření stránky na digitálním zařízení bez nutnosti přesunu na spodní část stránky.
  2. Logotyp EU se na internetových stránkách zobrazuje v barevném provedení. Ve všech ostatních médiích se barevné provedení použije, kdykoli je to možné, jednobarevnou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech. Odůvodněnými případy se rozumí zejména materiály, které jsou tištěny či určeny k tisku na běžných tiskárnách, a další případy, kdy je použití barevné verze log nehospodárné, neekologické či neestetické.
  3. Kromě znaku EU lze použít i další loga (příjemce, projektu, partnerů apod.). Výjimku tvoří povinný plakát, dočasná deska, stálá deska nebo billboard, pro které je třeba použít výhradně elektronické šablony, které jsou ke stažení na portálu ESFČR.
  4. Jsou-li kromě logotypu EU zobrazena další loga, musí mít znak EU nejméně stejnou velikost (měřeno na výšku nebo šířku) jako největší z těchto dalších použitých log.
  5. V případě použití dalších log bude logotyp EU v horizontálním řazení vždy na první pozici zleva a ve vertikálním řazení na nejvyšší pozici.
  6. Při řazení několika log za sebou je nutné dodržovat ochranné zóny jednotlivých log.

Jako vzor pro umisťování log na projektových webových stránkách slouží web projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy (PMA3), který byl schválen řídícím orgánem OPZ.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Pravidla použití loga projektů IROP jsou speicifická pro konkrétní projekt. Dále je potřeba dodržovat obecná pravidla v této kapitole design systému.

Užitečné odkazy a dokumenty ke stažení